Tiếng Việt
Công trình tiêu biểu
Chế tạo sản phẩm cơ khí phụ trợ phục vụ xuất khẩu